სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია


ექსკურსია მარშრუტით: ბოლნისი-დმანისი-ტანძია, მასწავლებელმა ლია ბაზაძემ თავის მოსწავლეებთან ერთად დაგეგმა.

,,ეს სასწავლო-შემეცნებითი ვიზიტი რამოდენიმე საგნის ინტეგრირებას ახდენდა. ექსკურსიის დაგეგმვაში მოსწავლეთა ჩართულობამ გაზარდა მათი მოტივაცია და თვითრწმენა." - აღნიშნავს ლია მასწავლებელი.

0 0 1999

              

  

0 0 2000

0 0 2000
© Tofa